7 พฤศจิกายน 2557

Published พฤศจิกายน 07, 2557 by with 0 comment

อายุขัย life span

  สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เมื่อเกิดขึ้นมา ดำรงต อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งจะต้องสิ้นชีวิตหรือตายลงไป ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นแม้จะเกิดขึ้นพร้อมกันจะต้องสิ้นชีวิตพร้อมกันเพราะขึ้นอยู่กับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใด เช่น พืชบางสายพันธุ์อาจจะมีชีวิตยืนยาวกว่าหนู ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่นั้นเรียกว่า อายุขัย หรือ life span
  ความหมายของคำว่า “อายุขัย” ตามความหมายในคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ แห่งราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายว่า “อายุขัย หมายถึง ระยะเวลานานที่สุดที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ง” เช่น มนุษย์มีอายุขัย 90 – 120 ปี ช้าง 50 -80 ปี วัวควาย 30 -50 ปี

อายุขัยสูงสุด (maximum life span) ของสิ่งมีชีวิต

สัตว์
 • หนูบ้าน 7 ปี
 • หนูหริ่งบ้าน 4 ปี
 • สุนัข 29 ปี
 • แมว 38 ปี
 • ช้างเอเชีย 86 ปี
 • ม้า 62 ปี
 • หมีขั้วโลก 42 ปี
 • มนุษย์ 120 ปี
พืช
 • ข้าว 1 ปี
 • อ้อย 1 ปี
 • หอม 2 ปี
 • ต้นเมธูเสลาห์ (Methuselah tree) 4,800 ปี เป็นพืชที่มีอายุยืนที่สุดในโลก
  อายุขัยจากการศึกษาพบว่า ยีน เป็นตัวกำหนดอายุของสิ่งมีชีวิต พบว่าการหดสั้นของโครโมโซมขณะแบ่งเซลล์ ส่งผลทำให้อายุขัยของสิ่งมีชีวิตนั้นสั้นลง ในทางพันธุศาสตร์ได้มีการหา “อายุขัยเฉลี่ย (average life span)” เพื่อเป็นอายุเฉลี่ยของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ
  อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ทั่วโลกอยู่ที่ 67.2 ปี (เพศชาย 65.0 ปี เพศหญิง 69.5 ปี) สาเหตุเพราะมนุษย์ที่เกิดมาในสังคมทางการแพทย์และสาธารณสุขยังล้าหลัง การระบาดของโรค อุบัติเหตุ ภัยจากธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง และสาเหตุอื่น ๆ ทำให้มนุษย์มีอายุขัยเฉลี่ยต่ำกว่าอายุขัยสูงสุดหลายสิบปี
อ้างอิง
 1. จินดารัตน์  โพธิ์นอก.อายุขัย.ราชบัณฑิตยสถาน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/2171_9149.pdf (7 พฤศจิกายน 2557)
 2. en.wikipedia.org : Longevity [cited 2014 Nov 7]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Longevity
 3. Average Life Span Expectancy Chart - How Long Will I Live.[cited 2014 Nov 7]. Available from: http://www.disabled-world.com/calculators-charts/life-expectancy-statistics.php 
 4. mnn.com : The world's 10 oldest living trees.[cited 2014 Nov 7]. Available from: http://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/photos/the-worlds-10-oldest-living-trees/methuselah
เรียบเรียงข้อมูลโดย wannaphong.com
หากมีข้อมูลตรงไหนไม่ถูกต้อง ขอความกรุณาแจ้งด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ :)