8 ตุลาคม 2557

Published ตุลาคม 08, 2557 by with 0 comment

ระบบนิเวศ (Ecosystem)

ระบบนิเวศ (Ecosystem)

ทุ่งนาก็เป็นระบบนิเวศ
ทุ่งนาก็เป็นระบบนิเวศ
คือ ระบบของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันด้วย เนื่องจากสิ่งมีชีวิตใดชนิดหนึ่งไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามธรรมชาติได้ และยังมีการถ่อดทอดพลังงานและสารอาหารในระบบนิเวศนั้น ๆ สู่สิ่งแวดล้อม
เราสามารถเรียงจากเล็กไปใหญ่ได้ดังนี้

สิ่งมีชีวิต -> ประชากร -> กลุ่มสิ่งมีชีวิต -> ระบบนิเวศ ->โลกของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิต (Organism) คือ สิ่งที่มีชีวิตที่มีแค่ 1 ตัว
ประชากร (Population) คือ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน หรือ สปีชีส์เดียวกันมาอยู่ร่วมกัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งมากกว่า 1 ขึ้นไป
กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community) คือ สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน มาอยู่ร่วมกัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere) คือ ระบบนิเวศหลาย ๆ ระบบนิเวศในโลกใบนี้มารวมกัน

ประเภทของระบบนิเวศ

มีการจำแนกออกเป็นประเภทได้ดังนี้
 1. การจำแนกโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของระบบนิเวศเป็นเกณฑ์
 2. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  1. ระบบนิเวศบนบกหรือภาคพื้นดิน
   -กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกหรือพื้นดิน
  2. ระบนิเวศในน้ำ
   -กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ
 3. การจำแนกโดยใช้แบบแผนการถ่อยทอดพลังงานและสารอาหร
  1. ระบบนิเวศอิสระ (Lsolated  Ecosystem) คือ ระบบนิวเศที่ไม่มีการถ่ายเทพลังงานและสารอาหารทั้งภายในระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ระบบนิเวศนี้ไม่มีในธรรมชาติ
  2. ระบบนิเวศแบบปิด (Closed Ecosystem) คือ ระบนิเวศที่มีการถ่ายเทพลังงานแต่ไม่มีการถ่ายเทสารอาหารภายในระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมภายนอก อาจเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ตู้ปลา
  3. ระบบนิเวศแบบเปิด (Open Ecosystem) คือ ระบบนิเวศที่มีการถ่ายเทพลังงานและสารอาหารระหว่างภายในระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม เช่น แม่น้ำ ป่าไม้
 4. การจำแนกโดยใช้ขนาดพื้นที่ในระบบนิเวศ
  1. ระบบนิเวศขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทร ป่าไม้ เป็นต้น
  2. ระบบนิเวศขนาดเล็ก เช่น ตู้ปลา เป็นต้น
 5. การจำแนกโดยใช้ลักษณะการนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศษฐกิจ การดำรงชีวิต
  1. ระบบนิเวศสมบูรณ์ หมายถึง ระบบนิเวศที่มีองค์ประกอบครบทั้งส่วน เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  2. ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ หมายถึง ระบบนิเวศที่มีองค์ประกอบไม่ครบส่วนอาจจะขาดปัจจัย

โครงสร้างของระบบนิเวศ

 • สิ่งมีชีวิต
  • ผู้ผลิต
   พืชเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ
   -ผู้ที่สามารถสร้างอาหารได้เอง เช่น พืช
  • ผู้บริโภค
   ผีเสื้อเป็นผู้บริโภคพืชในระบบนิเวศ
   ผู้ที่บริโภคพืชหรือสัตว์เป็นอาหาร ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง
   • ผู้บริโภคพืช
    -กินพืชเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว เช่น ช้าง วัว ควาย
   • ผู้บริโภคสัตว์
    -กินสัตว์เป็นอาหารเพียงอย่างเดียว เช่น เสือ สิงโต
   • ผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์
    -กินได้ทั้งพืชและสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ นก คน
  • ผู้ย่อยสลาย
   เห็ดเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ
   -เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้อาหารจากสิ่งที่ตายไปแล้ว โดยการย่อยสลายสารอินทรีย์จะได้สารอาหารขึ้นมา เช่น เห็ด,แบคทีเรีย
 • สิ่งไม่มีชีวิต
  • สารอินทรีย์ เช่น ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
  • สารอนิทรีย์ เช่น C , O , H , N
  • สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น กรด-เบส
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ :)